Bir binanın Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’e göre gerçek durumunun tespiti, atılacak ilk ve en önemli adımdır. Bunun için firmamız en modern araç gereçler ile ve binaya herhangi bir zarar vermeden aşağıdaki adımları takip ederek bünyesindeki yetkin mühendisler ile binanın gerçek durumunu tespit eder ve raporlar.

İlk adım, Bina Sahibi veya Yönetiminin elinde var ise varolan statik-betonarme proje çizimleri, hesaplar, zemin etüt raporları, ataşman defterleri, dokümanları tarafımıza vermesidir.

Ardından, yapının projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, projede öngörülmüş yapı malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığı, yapının projelerinin mevcut olmaması durumunda ise rölevesi çıkarılarak yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tarafımızdan tespit edilir. Yapılan tüm deney ve ölçümlerin yerleri, verilen planlara referanslı olarak raporlarda yer alır.

  • Bina Geometrisi: Binanın mimari ve/veya betonarme projeleri mevcut ise, binada yapılacak ölçümlerle mevcut geometrinin mimari plana ve betonarme projesine uygunluğu kontrol edilir. Temel sisteminin tespiti/kontrolü amacıyla kontrol çukurları açılır.
  • İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları’nda belirtilen 1/50 proje safhasının gerektirdiği bilgileri içeren plan ve kesitler, 1/100 ölçeğinde paftalar halinde düzenlenir,
  • Her bina için mevcut mimari ve taşıyıcı sistem planları ve 1/500 ölçekli yönlendirilmiş ve usulüne uygun olarak çizilmiş vaziyet planı, blok isimleri, proje etiketi (A4 boyutunda veya gerekirse A4’e katlanmış) ve her bina için en az iki cepheden çekilen fotoğraflar birinci aşama rapor içeriğinde yer alır.
  • Her bina için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar röleveleri hazırlanır ve bu durum fotoğraflarla tespit edir.
  • Eleman Detayları: Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’in ön gördüğü bilgi düzeyindeki şartlara uyularak donatı tespiti yapılır.
  • Malzeme Özellikleri: Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’in ön gördüğü bilgi düzeyindeki şartlara uyularak malzeme özellikleri belirlenir.
  • Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney sonuçları ile uyarlanmış Beton Test Çekici okumaları ve benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilir.
  • Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esas alınarak önce düşey yüklere göre, daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilir.
  • Analizlerde kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanılarak program girdileri, sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilen raporlarda anlaşılır bir şekilde gösterilir.

Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar irdelenerek, bu çalışmanın sonucunda yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek firma görüşü, maliyet unsurlarını da içerecek şekilde gerekçeleri ile birlikte, Bina Sahibi veya Yönetimi onayına sunulur.